Serwis Olejowy dla Przemysłu

Jako firma Hand Sp. z o.o. Sp. k., w swojej ofercie posiadamy serwis olejowy, który składa się z kilku podstawowych usług, takich jak:
– badania laboratoryjne olejów w użytku,
– filtracja oleju, w celu poprawienia parametrów i wydłużenie okresu eksploatacyjnego,
– fachowa i szybka wymiana oleju,
– odbiór przepracowanego oleju.

Badania Oleju
   Oferujemy usługę badań laboratoryjnych, która pozwala kontrolować stan œrodków smarnych i urzšdzeń. Usługa monitoringu smarowania umożliwia zapewnienie płynnoœci produkcji, pozwala na identyfikację potencjalnej usterki maszyn i urzšdzeń w zakresie smarowania zanim osišgnie ona poziom krytyczny.
   System badań laboratoryjnych jest prosty, pobieranš próbkę z urzšdzenia należy jš oznaczyć (urzšdzenie, miejsce pobrania, rodzaj œrodka aktualnie zastosowanego) i przesłać do firmy HAND Sp. z o.o. Sp. k. Wyniki badań z laboratorium przesyłamy pocztš elektronicznš natychmiast po analizie próbki. (próbka nie wraca).
   Tego typu badania to system wczesnego ostrzegania, którego zadaniem jest zapewnienie utrzymania urzšdzeń i œrodków smarnych użytkownika w optymalnym stanie.

Filtracja
   Coraz częœciej w przemyœle szuka się oszczędnoœci. Jednym ze sposobów ich uzyskania jest przedłużenie interwałów wymiany olejów przemysłowych. Najbardziej bezpiecznym sposobem jest jeden z podstawowych procesów ? mikro filtracja. Jest to metoda usuwania zawiesin przy użyciu membran porowatych o różnych wielkoœciach otworów. Pory w membranach do mikro filtracji sš względnie duże (0,2?10 ?m) więc już przy niewielkim ciœnieniu (0,1?0,3 MPa) przepływ jest duży i wynosi od kilku do kilkunastu m?/h. Otwory sš jednak takie, że nie przechodzš przez nie czšstki stałe większe niż 10 ?m, koloidy czy zawiesiny, mogšce uszkodzić układy sterujšcych maszyn i urzšdzeń, zanieczyszczenia te mogš osadzajš się na elementach wykonawczych zaworów, rozdzielaczy itp. powodujšc ich zawieszanie i zużycie co w konsekwencji staje się przyczynš awarii systemu sterowniczego. W czasie użytkowania wysoka temperatura, duże ciœnienie transmisji mocy hydraulicznej, utlenianie i wilgotnoœć sprzyjajš zużyciu dodatków uszlachetniajšcych, szczególnie w nieszczelnych lub otwartych zbiornikach, do których dostaje się powietrze atmosferyczne oraz drobiny pyłu. Należy podkreœlić, że zabieg oczyszczania nie wpływa na zmianę właœciwoœci fizyko-chemicznych oleju, a więc liczby kwasowa TAN i zasadowa TBN pozostajš niezmienione. Jakoœć oleju, stopień jego wypracowania i inne parametry zużycia można okreœlić poprzez wykonanie badania laboratoryjnego. Przy tego typu filtracji przepuszczane sš substancje rozpuszczone ? jony i zwišzki niejonowe (dodatki). Usunięcie największych czšstek stałych znacznie większa jakoœć oleju oraz jego zdolnoœć do nie przerywania filmu smarnego.
Obecnie możemy zaproponować Państwu usługę filtracji dzięki mobilnemu urzšdzeniu spełniajšcemu opisane wymagania. W praktyce oznacza to efektywne i tanie wydłużenie okresy eksploatacyjnego.

Serwis Olejowy dla Przemysłu

Dostawa
   W momencie kiedy olej musi zostać wymieniony oferujemy dostawę towaru na atrakcyjnych warunkach w ustalonym w zamówieniu terminie. Ponadto istnieje możliwoœć magazynowania kolejnej partii dostawy w naszym magazynie.

Wymiana
   Po utracie przez ciecze eksploatacyjne właœciwoœci konieczna jest wymiana. Jest ona często kłopotliwa, z uwagi na niewygodny dostęp do zbiornika. Z tego też powodu œpieszymy z pomocš. Oferujemy usługę zrzutu przepracowanej cieczy z czyszczeniem zbiornika a następnie zalanie go na nowo.

Odbiór
   Techniczny rozwój przemysłu, a także motoryzacji, spowodował nasilenie powstawania groźnych dla œrodowiska odpadów. Jednym z nich jest olej przepracowany lub odpadowy, sš one różnego pochodzenia: oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe czy grzewcze. Nie nadajšc się do dalszego użycia stanowiš zagrożenie dla œrodowiska muszš zostać zabezpieczone i zutylizowane według procesu podlegajšcemu regulacjom prawnym, dlatego sš kłopotliwym odpadem powstałym przy produkcji.
Obecnie jesteœmy w stanie zapewnić odbiór tego typu cieczy.

Opracował
Piotr Handke
Piotr Motyka

Wróć do kategorii: Wiadomoœci