Osuszacze adsorpcyjne

ALUP ADQ 21-5040

 • ALUP
 • 7-1548 m?/h
 • -

Podczas procesu sprężania, sprężarka zamienia wilgoć występujšcš w powietrza wlotowym w kondensat.
Powoduje to szybsze zużycie i korozję sieci sprężonego powietrza oraz urzšdzeń znajdujšcych się za sprężarkš.
Rezultatem sš kosztowne przerwy w produkcji oraz zmniejszenie wydajnoœci i żywotnoœci używanego sprzętu.
Osuszacze adsorpcyjne stanowiš rozwišzanie zapobiegajšce tym negatywnym skutkom.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania

Osuszacze absorpcyjne

Jak działa osuszacz adsorpcyjny AD
Zasada osuszania adsorpcyjnego opiera się na zdolnoœci materiału osuszajšcego do adsorpcji pary wodnej ze sprężonego powietrza. Filtry przed osuszaczem chroniš złoże osuszacza, natomiast filtry po osuszaczu eliminujš pył adsorbenta ze sprężonego powietrza. Proces suszenia składa się z trzech faz:

 • Faza osuszania
  Nieosuszone powietrze ze sprężarki przechodzi przez filtry wlotowe (1), które usuwajš olej. Powietrze dostaje się następnie do kolumny A. Czynnik osuszajšcy zawarty w kolumnie A adsorbuje czšsteczki pary wodnej. Po upływie stałego (wersja timer) lub zmiennego (wersja sensor) czasu zawór wlotowy (2) przekierowuje przepływ powietrza z kolumny A do kolumny B, która następnie staje się kolumnš osuszajšcš.
 • Faza regeneracji
  Podczas fazy osuszania w kolumnie A, częœć suchego powietrza jest kierowana do górnej częœci kolumny B, w której następuje odbiór pary wodnej z materiału osuszajšcego. Podczas tej fazy kolumna B jest odpowietrzona i powietrze regeneracyjne jest wydmuchiwane do atmosfery wraz z odebranš wilgociš. Tłumiki (3) zapewniš odpowiednie wygłuszenie tego procesu.
 • Faza wyrównywania ciœnienia
  Po przeprowadzeniu regeneracji i wyrównaniu ciœnienia w kolumnie B, zawór wlotowy (2) ponownie przełšcza kierunek przepływu powietrza.

Jak zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza
Jednš z cech technologii osuszacza adsorpcyjnego AD jest niewielka iloœć powietrza potrzebna do usunięcia wody uprzednio zaadsorbowanej przez materiał osuszajšcy podczas fazy osuszania.
Proces ten zapewnia stały punkt rosy -40°C i optymalnš jakoœć powietrza. Dostępne sš dwa typy osuszaczy AD:

 • AD timer (ze stałym cyklem przełšczania kolumn)
  Stały upust powietrza regeneracyjnego jest obliczony tak, aby osuszacz spełniał swojš rolę w najbardziej wymagajšcych warunkach.
  Proces osuszania i regeneracji jest kontrolowany przez sterownik, który ustala czas osuszania, regeneracji i wyrównania ciœnień.
  Przepływ powietrza zależy od wielkoœci osuszacza i jest wartoœciš stałš.
 • AD Purge (sterowany czujnikiem ciœnieniowego punktu rosy PDP)
  Przepływ powietrza regeneracyjnego jest zmienny i opiera się na osišgnięciu stałego punktu z maksymalnš oszczędnoœciš energii.
  Elektroniczne sterowanie ciœnieniowym punktem rosy (czujnik) przedłuża fazę osuszania w ramach tego samego cyklu. Dokonuje się tego poprzez pomiar PDP sprężonego powietrza na wylocie osuszacza. Dopiero po stwierdzeniu nasycenia złoża adsorpcyjnego w kolumnie osuszajšcej następuje przełšczenie kolumn. Czas regeneracji pozostaje stały. W większoœci instalacji obcišżenie sprężarki i osuszacza jest poniżej 100%, oznacza to wydłużenie fazy suszenia i tym samym redukcję iloœci sprężonego powietrza zużywanego do regeneracji. Zazwyczaj dodatkowa inwestycja w sterowanie ciœnieniowym punktem rosy spłaca się w cišgu kilku miesięcy, dzięki oszczędnoœciom na kosztach energii elektrycznej.
  Zastosowanie osuszacza AD w wersji Purge oznacza więc szybki zwrot dodatkowych nakładów inwestycyjnych z tym zwišzanych.

Zastosowania
? Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
? Zakłady petrochemiczne.
? Przemysł spożywczy.
? Transport materiałów higroskopijnych.
? Wysokiej jakoœci malowanie.
? Produkcja wyrobów włókienniczych.
? Półprzewodniki.
? Obróbka ciœnieniowa kabli.
? Produkcja piwa i napojów.
? Niska temperatura instalacji sprężonego powietrza.
? Stosowane zawsze, gdy wymagany jest ciœnieniowy punkt rosy poniżej 3°C.

 • Czyste i suche powietrze

  Czyste i suche powietrze

  ? Woda resztkowa jest adsorbowana przez materiał osuszajšcy, chronišc sieć powietrza przed korozjš, rdzš i ryzykiem powstania nieszczelnoœci.
  ? Wyższa jakoœć produktu końcowego.
  ? Wzrost ogólnej efektywnoœci.
  ? Osuszacze adsorpcyjne usuwajš pozostałš w powietrzu, liczonš w g/m3 wilgoć, która może skraplać się za osuszaczem chłodniczym.

 • Prosty montaż

  Prosty montaż

  ? Gotowy do instalacji, z możliwoœciš zastosowania zintegrowanych rozwišzań filtracyjnych (AD 7 - 60).
  ? Kompaktowe rozwišzanie, które zajmuje niewiele miejsca.
  ? Wieloportowy wlot i wylot (AD 7 - 60).
  ? Otwory na wózki widłowe (AD 90 - 1300).

 • Łatwa obsługa

  Łatwa obsługa

  ? Przyjazny dla użytkownika wyœwietlacz kontrolny wskazuje jakoœć powietrza i wymagania obsługi serwisowej (czujnik).
  ? Kompatybilny z każdš technologiš sprężarkowš.

 • Oszczędne rozwišzanie

  Oszczędne rozwišzanie

  ? Dostępne rozwišzanie do zarzšdzania punktem rosy w celu zminimalizowania zużycia energii (AD 90 - 1300).
  ? Długie okresy międzyprzeglšdowe.
  ? Zmniejszone ryzyko zużycia, korozji i rdzy oznacza obniżenie kosztów konserwacji.
  ? Wydłużona żywotnoœć urzšdzeń pneumatycznych.

Dane techniczne

Dane Techniczne AD 7-1300 dla wersji PDP -40°C

Ciœnienie pracy Przepływ na wlocie (1) przy PDP -40° Zakres ciœnienia roboczego Filtry (2) Przyłšcza wlotowe/wylotowe Wymiary  (A x B x C) Waga
G
0,1 mg/mc
C
0.01 mg/mc
S
(MPPS=0,1 ?m) 99,81%
Typ bar m3/h bar Filtry wstępne Filtr końcowy Gaz mm kg
AD 7 7 7 4-16 nd C 45 Zintegrowany z osuszaczem 3/8″ 92 x 281 x 445 13
AD 11 7 10 4-16 nd C 45 3/8″ 92 x 281 x 504 14
AD 18 7 17 4-16 nd C 45 3/8″ 92 x 281 x 504 17
AD 25 7 26 4-16 nd C 45 3/8″ 92 x 281 x 815 20
AD 40 7 42 4-16 nd C 45 3/8″ 92 x 281 x 1065 24
AD 60 7 59 4-16 nd C 90 3/8″ 92 x 281 x 1460 31

Uwagi:
(1) Dane zmierzone w warunkach odniesienia: Temperatura powietrza na wlocie = 35°C, wilgotnoœć względna = 100%, ciœnienie pracy (patrz tabela z danymi technicznymi).
(2) Filtry dostarczane sš luzem z osuszaczem.
AD 7 do 60: filtry mogš być montowane bezpoœrednio na osuszaczu.
W przypadku warunków innych niż warunki referencyjne należy stosować tabelę współczynników korekcyjnych.

Ciœnienie pracy Przepływ na wlocie (1) przy PDP -40° Zakres ciœnienia roboczego Filtry (2) Przyłšcza wlotowe/wylotowe Wymiary  (A x B x C) Waga
G
0,1 mg/mc
C
0.01 mg/mc
S
(MPPS=0,1 ?m) 99,81%
Typ bar m3/h bar Filtry wstępne Filtr końcowy Gaz mm kg
AD 90 7 90 4 – 14 nd C 90 S 90 1″ 401 x 620 x 1070 87
AD 125 7 126 4 – 14 nd C 125 S 125 1″ 401 x 620 x 1115 88
AD 160 7 162 4 – 14 nd C 180 S 180 1″ 401 x 620 x 1285 99
AD 200 7 198 4 – 14 nd C 290 S 290 1″ 401 x 620 x 1465 114
AD 235 7 234 4 – 14 nd C 290 S 290 1″ 401 x 620 x 1615 124
AD 325 7 324 4 – 14 nd C 505 S 505 1″ 1/2 571 x 620 x 1285 165
AD 400 7 396 4 – 14 nd C 505 S 505 1″ 1/2 571 x 620 x 1465 197
AD 470 7 468 4 – 14 nd C 505 S 505 1″ 1/2 571 x 620 x 1615 211
AD 600 7 594 4 – 14 nd C 685 S 685 1″ 1/2 571 x 620 x 1915 245
AD 700 7 702 4 – 14 nd C 935 S 935 1″ 1/2 738 x 620 x 1615 298
AD 940 7 936 4 – 14 nd C 935 S 935 1″ 1/2 738 x 620 x 1915 328
AD 650 11 bar 7 648 4 – 11 G 685 C 686 S 686 1″ 1/2 840 x 1040 x 1760 445
AD 650 14.5 bar 12.5 774 11 – 14.5
AD 800 11 bar 7 792 4 – 11 G 935 C 935 S 935 1″ 1/2 840 x 1040 x 1760 445
AD 800 14.5 bar 12.5 954 11 – 14.5
AD 1080 11 bar 7 1080 4 – 11 G 1295 C 1295 S 1295 2″ 894 x 1046 x 1876 600
AD 1080 14.5 bar 12.5 1296 11 – 14.5
AD 1300 11 bar 7 1296 4 – 11 G 1295 C 1295 S 1295 2″ 923 x 1100 x 1914 650
AD 1300 14.5 bar 12.5 1548 11 – 14.5

Uwagi:
(1) Dane zmierzone w warunkach odniesienia: Temperatura powietrza na wlocie = 35°C, wilgotnoœć względna = 100%, ciœnienie pracy (patrz tabela z danymi technicznymi).
(2) Filtry dostarczane sš luzem z osuszaczem.