Płyny hydrauliczne Shell Tellus zaprojektowane, aby sprostać wyzwaniom.

Aby sprostać wymogom w ramach wielu zastosowań i rodzajów sprzętu hydraulicznego, Shell opracował gamę œrodków, która umożliwia wybór produktu idealnie spełniajšcego indywidualne wymogi techniczne i eksploatacyjne. W jej skład wchodzš produkty Shell Tellus oparte na syntetycznych technologiach zapewniajšcych maksymalne nawet czterokrotne wydłużenie standardowej żywotnoœci w porównaniu z innymi olejami z oferty Shell, aż po efektywne pod względem kosztów i niezawodne produkty, które mogš być eksploatowane w przypadku mniej wymagajšcych zastosowań.

Wszystkie częœci maszyn oraz procesy, które zostały precyzyjnie zaprojektowane wymagajš zastosowania œrodka smarnego, zapewniajšcego skutecznš ochronę przed zużyciem oraz gwarantujšcego wysokš wydajnoœć urzšdzenia. Oleje hydrauliczne Shell Tellus zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikom maksymalne korzyœci w tym min:
– podwyższonš ochronę przed zużyciem;
– wydłużony okres użytkowania oleju;
– większš wydajnoœć.

Shell Tellus porównanie

Olej syntetyczny podnosi wydajnoœć układów hydraulicznych.
Shell Tellus S4 ME został opracowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i bezcynkowych dodatków w celu zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyœci. Olej ten zapewnia zwiększenie mocy, wydłuża prawie 4 krotnie okres między wymianami oleju w porównaniu do tradycyjnych olejów z oferowanych przez Shell i konkurencję oraz wydłuża czas użytkowania urzšdzeń zapewniajšc skuteczniejszš ochronę przed zużyciem pomp hydraulicznych.
Ponadto dzięki ograniczeniu wpływu na œrodowisko (niska toksycznoœć w œrodowisku wodnym) użytkownicy mogš skuteczniej ograniczać negatywny wpływ prowadzonej działalnoœci na œrodowisko.

Wyższa czystoœć:
Wszystkie produkty Shell Tellus spełniajš teraz rygorystyczne wymogi normy branżowej DIN dotyczšce czystoœci zapewniajšc dodatkowš ochronę, lepszš filtrowalnoœć i mniejsze nakłady na konserwację.

Zaprojektowany aby zapewnić ochronę
Odpowiednia ochrona podzespołów przed uszkodzeniem pozwala wydłuzyc czas eksploatacji oraz zapewnia maksymalne skrócenie czasu spłaty inwestycji.

Długi okres użytkowania
Ograniczenie degradacji oleju umożliwiło wydłużenie okresu eksploatacji. Shell Tellus S4 ME został zaprojektowany, aby wydłużyć czas eksploatacji maszyn i ograniczyć iloœć i czas przestojów spowodowanych przeglšdami okresowymi, co zapewnia większš wydajnoœć.

Shell Tellus okres uzytkowania

Większa wydajnoœć
Olej hydrauliczny musi zapewnić ochronę, smarowanie oraz wydajne przenoszenie energii. Shell Tellus S4 ME został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej wydajnoœci oraz uzyskania lub przekroczenia przez urzšdzenie osišgów.

Specyfikacja i aprobaty
Shell Tellus spełnia wymagania wielu norm organizacji przemysłowych i producentów urzšdzeń. Klasy lepkoœci ISO : 22, 32, 46, 68.

Pełna oferta produktów i usług
Niezależnie od potrzeb i zastosowań Shell zapewnia pełnš ofertę olejów i smarów, syntetycznych, produktów o najwyższych parametrach wraz z usługami dodatkowymi.

Wróć do kategorii: Oleje i smary