Audyty w zakresie doboru œrodków smarnych

Audyt punktów smarnych ma na celu opracowanie wniosków i propozycji zmierzajšcych do poprawy oraz usprawnienia funkcjonowania gospodarki smarowniczej, poprawy niezawodnoœci działania maszyn i urzšdzeń, wdrożenia łatwiejszej i bardziej efektywnej instrukcji obsługi oraz zweryfikowanie zgodnoœci z wymaganiami stawianymi przez specyfikacje i normy zwłaszcza przez HACCP nowoczesnym zakładom produkujšcym żywnoœć. Propozycje zawarte w naszych opracowaniach przygotowujemy według naszej wiedzy i doœwiadczenia zdobytego w dotychczasowej współpracy z wieloma firmami. Nasze sugestie oraz propozycje majš charakter doradczy, wdrożenie ich w życie według naszej opinii pozwoli osišgnšć oczekiwane rezultaty, jednakże pełnš odpowiedzialnoœć za ich wprowadzenie ponosi zakład pracy, w którym wykonano audyt.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

Audyt przeprowadzony przez Firmę HAND przy udziale oraz pomocy przedstawicieli przedmiotowego zakładu pracy oparty jest na profesjonalnych i wiarygodnych przesłankach.

W trakcie przeprowadzania audytu wykonujemy zdjęcia maszyn, zespołów i podzespołów linii produkcyjnych, na które naszym zdaniem należy zwrócić szczególnš uwagę w procesie poprawy i racjonalizacji funkcjonowania gospodarki smarowniczej. Wykonane zdjęcia przypisuje się okreœlonym problemom w celu pełnego przedstawienia stanu ewentualnych zagrożeń oraz innych kwestii technicznych. Oprócz szczegółowych zagadnień zwišzanych bezpoœrednio ze smarowaniem urzšdzeń przedstawiamy zasadnicze uwagi dotyczšce np. czystoœci, zagadnień BHP, itp. W wyniku przeprowadzonej analizy, w końcowym opracowaniu przedstawiamy kilkaset zdjęć z lokalizacjš punktów smarnych, opisem zaistniałego problemu jak również doborem właœciwego produktu smarnego. Szczególne znaczenie ma audyt wykonany na liniach produkcyjnych z olejem grzewczym, który przy niewłaœciwej eksploatacji lub awarii systemu pomiarowo – kontrolnego wchodzi w proces tzw. krakowania. Jest to niezwykle ważna sprawa gdyż zaawansowany proces krakingu może doprowadzić do wstrzymania produkcji i koniecznoœci wymiany wielu elementów konstrukcyjnych linii produkcyjnej. Przeprowadzenie audytu oraz badań laboratoryjnych próbek oleju grzewczego daje możliwoœć uzyskania końcowej wykładni o stanie technicznym linii produkcyjnej oraz jakoœci eksploatowanego oleju grzewczego. Wszystkie te działania wymagajš dużego doœwiadczenia, profesjonalizmu na wysokim poziomie oraz umiejętnoœci podjęcia dalszych decyzji. Firma HAND posiada te cechy i zaprasza do współpracy.